What is this? From this page you can use the Social Web links to save OM Aruba rekent op snelle doorbraak; (Translated) JD Aruba counts on a break in the case soon. to a social bookmarking site, or the E-mail form to send a link via e-mail.

Social Web

E-mail

E-mail It
June 12, 2005

OM Aruba rekent op snelle doorbraak; (Translated) JD Aruba counts on a break in the case soon.

Posted in: Natalee Holloway

The following is a translation from a Dutch publication “news article” in The Netherlands Antilles, Amigo. Special thanks to one of our Aruba commenter’s, ArubaGirl for the translation. Thank you for all of the contributions that have helped provide as much interest as possible with this event to help keep everyone as informed as possible.

Het Openbaar Ministerie (OM) op Aruba verwacht spoedig een doorbraak in de
zaak van de verdwijning van de achttienjarige Amerikaanse Natalee Holloway.
Dat heeft het OM zaterdagmorgen tijdens een korte persconferentie bekend
gemaakt. Het OM wilde verder ontkennen noch bevestigen dat een van de drie
jonge verdachten intussen al zou hebben bekend, zoals al diverse Amerikaanse
media meldden.

The Justice Department (JD) on Aruba expects a break soon in the case of the disappearance of 18-year-old American girl Natalee Holloway.
This is what the JD has announced during a short pressconference Saturday monrding. The JD did not confirm or deny that one of the three young media suspects in the mean time had confessed, as was reported by several U.S. media.

Onder meer CNN en CBS citeren daarbij adjunct-politiecommissaris Gerold
Dompig. Volgens deze bron zou een van drie jongens die donderdag werden
gearresteerd — Joran van der Sloot (17) en de broers Satish (19) en Depak
Kalpoe (21) — de politie naar de plek brengen waar de scholiere Holloway is
omgekomen. “Er is iets ergs gebeurd”, zou de verdachte hebben gezegd.

CNN and CBS quoted among others deputy police commisionary Gerold [sic] Dompig. According to this source one of three boys that were arrested Thursday — Joran van der Sloot (17) and the brothers Satish (19) and Depak [sic] Kalpoe (21)- would have brought the police to the place where the student Holloway had perished. “Something bad has happened”, the suspect was quoted as saying.

CNN sprak gisteren met Anita van der Sloot, de moeder van Joran. Zij
vertelde ervan overtuigd te zijn dat haar zoon de autoriteiten alles heeft
verteld en onschuldig is. “Hij was bereid om met alles te helpen en zei
tegen me ‘Mam, maak je geen zorgen, alles zal goedkomen. Ik weet dat ik
onschuldig ben. Ik heb niets gedaan’. Hij was erg open tegenover ons en
vertelde alles wat er is gebeurd.” Joran heeft volgens haar ook aangeboden
om met de familie van Natalee Holloway te praten.

CNN talked yesterday with Anita van der Sloot, the mother of Joran. She says that she is convinced that her son has told the authorities everything and that he is innocnet. “He was willing to help with everything and told me ‘Mom, don’t worry, everything will be allright. I didn’t do anything’. He was very open with us and told everything that happened.” Joran also offered to speak to the family of Natalee Holloway, according to her.

UITBREIDING

Het OM heeft vrijdag de leiding van het onderzoeksteam uitgebreid met
officier van Justitie Amalin Flanegin. Het onderzoek wordt steeds
omvangrijker en de tijd dringt, nu er verdachten in bewaring zijn genomen.
Flanegin was tot afgelopen dinsdag ziek thuis en had donderdag nog een
strafzaak, waardoor ze niet eerder beschikbaar was.

EXPANSION

The JD has expanded the leadership of the investigation team with prosector Amalin Flanegien. The investigation is getting bigger and time is getting an issue, now that there are suspects in custody.
Flanegin was sick until last Tuesday and had a criminal case on Thursay, which is why she was not available before.

Gisteren gingen er geruchten rond dat hoofdofficier van justitie Karin
Janssen zou zijn vervangen door Flanegin. De Nederlandse zou slecht zijn
gevallen bij een deel van het onderzoeksteam van de politie.
Procureur-generaal Theresa Croes-Fernandes ontkent dit in alle toonaarden:
“Mevrouw Janssen heeft gewoon de leiding. Dat mensen allerlei onware
verhalen de ether insturen, vindt het OM heel vervelend, maar wij kunnen er
niet verantwoordelijk voor worden gesteld.”

Yesterday the rumours were going around that headprosecutor Karin Janssen would be replaced by Flanegin. The Dutch Lady would have been in bad graces with a part of the police investigation team. District Attorney Theresa Croes-Fernandez denies this in the strongest possible terms:” Mrs Janssen does have the lead. That people send all sorts of untrue stories into the ether, is something that the JD finds very annoying, but we can’t be held responsible for this.”

VERLENGING

De rechter-commissaris moet zich vanmiddag buigen over de verlenging met
acht dagen van de inverzekeringstelling van de drie jongemannen die
donderdag werden aangehouden.

EXTENTION

The judge commisioner [has been called judge of instructions by local radio station] has to bow over the question of the extention of eight days of the holding of the three young man that were arrest Thursday.

Rechter-commissaris is de gewoonlijk op Curaà §ao werkzame strafrechter Dick
van den Brink. Hij is intussen al op Aruba gearriveerd. “Dat is gedaan om
iedere schijn van bevoordeling te voorkomen,” bevestigt Hofpresident van het

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Antillen en Aruba, Luis de Lannoy.
De vader van een van de jongens is immers plaatsvervangend rechter. En elke
indruk moet worden voorkomen dat een rechter wordt aangesteld die met de
vader van de jongen bevriend is.

The Judge is the usually working on Curacao criminal judge Dick van den Brink. He has already arrived in Arub ain the mean time. “This is done to prevent any impression of preference treatment,” confirms President of the Common Court of Appeals of Justice of the Netherlands Antilles and Aruba, Luis de Lannoy. The father of one of the boys is a substitute judge. And every impression has to be prevented that the judge that is assigned is friends with the father of the boy.

De advocaten reageren verontwaardigd op de arrestatie van hun clià «nten.
David Kock, advocaat van de 19-jarige Satish Kalpoe: “Volgens mij weet het
OM het gewoon niet en arresteren ze maar. Hoe kan het nou dat ze zeggen alle
opties open te houden en tegelijkertijd mijn clià «nt toch verdenken van
moord?” Rudy Oomen verdedigt de 21-jarige Deepak Kalpoe: “Het is mij een
raadsel hoe je mensen kunt oppakken zonder bewijs. Ik heb nog niets gezien
dat er op duidt dat het om een misdrijf gaat, en toch wordt mijn clià «nt
daarvan verdacht.”

The lawyers had indignant responses to the arrests of their clients. David Kock, lawer of the 19-year-old Satish Kalpoe: “According to me the JD doesn’t know it and they’ll just arrest. How can they say that they’re olding all opoinions open en suspect my client of murder at the same time?” Rudy Oom defends the 21-year-old Deepak Kalpoe: “It’s a mystery to me how you can arrest people without evidence. I have not seen anything yet that could point to a crime, but still my client is being accused thereof.”

De advocaat van Joran van der Sloot, Anthony Carlo, vertelt dat de 17-jarige
student van de International School er donderdagavond vermoeid uit zag.
Carlo zei vrijdagmiddag: “Ik heb verzocht of ik bij de verhoren aanwezig
mocht zijn, maar het OM heeft dat niet toegestaan. Ik heb de jongen dus
alleen maar even gezien nadat hij een hele dag was verhoord. Verder heb ik
nog helemaal geen stukken gekregen en weet dus ook niet welke bewijzen het
OM denkt te hebben. De stukken krijgen we vaak pas laat, vlak voor de
voorgeleiding.”

The lawyer of Joran van der Sloot, Anthony Carlo, tells that the 17-year-old student of the International school looked tired Thursday evening. Carlo said Friday afternoon:”I have requested if I could be attending the interrogations, but the JD didn’t allow this. So I have only seend the boy for a short moment after he was interrogated the whole day. I have not received any documentation and so I don’t know which evidence the JD thinks that they have. Those documents we often get late, just before the appearance [before a judge].”

Volgens Kock wordt de arrestatie gebruikt om meer informatie los te krijgen
van de drie jongens. Kock: “Door arrestatie kun je bepaalde dwangmiddelen
toepassen die je anders niet zou hebben. Het OM zegt de drie uit tactische
overwegingen te hebben aangehouden, dus ik denk dat dat de reden is.”

According to Kock the arrests are being used to get more information of the three guys. Kock: “With arrest you can use certain enforcements that you don’t have otherwise. The JD says to have arrested the three out of tactical reasons, so I think that that’s the case.”

Volgens Oomen ontkent Deepak Kalpoe, de oudste van de drie, iets met de
verdwijning van Holloway te maken te hebben. Hij zou vanaf het begin hebben
meegewerkt met de politie. Oomen: “En nu verschijnt hij met zijn foto en
volle naam overal in de pers. Het is trial by media. Ik vind het natuurlijk
heel vervelend voor de familie van het meisje, maar wat de families van deze
drie jongens, en de jongens zelf, nu wordt aangedaan is ook
verschrikkelijk.”

According to Oomen, Deepak Kalpe, the eldest of the three, denies to have anything to do with the disappearance of Holloway. It seems that he cooperated with the police from the very beginning. Oomen: “And now he appears with his face and full name everywhere in the press. It is a trial by media. Of course I find it very hard for the family of the girl, but what is done to the families of these three guys, and the three guys themselves is also terrible.”.

Voordat de jongens Holloway bij haar hotel zouden hebben afgezet zijn zij
naar Arashi geweest. Bij het strand zou Van der Sloot met Holloway op de
achterbank van de auto hebben zitten vrijen, terwijl de broers Kaploe voorin
de auto zaten. Van der Sloot kende Holloway al van een dag eerder toen zij
in het casino van het Holiday Inn kennis gemaakt zouden hebben.

Before the boys dropped allegedly dropped off Holloway at her hotel, they went to Arashi. At the beach Van der Sloot and Holloway were allegdly fooling* around in the backseat [*'vrijen' cover a multitude of sexual acts, from kissing to having sex.], while the brothers Kalpe were sitting in the front seat of the car. Van der Sloot already knew Natalee from the day before when they would have met in the casino of the Holiday Inn.

De twee broers hebben tegen de politie verklaard dat Holloway aangeschoten
was en na het verlaten van de auto bij de ingang van het Holiday Inn
struikelde. Zij werd hier opgevangen door een donkere man met een zwart
t-shirt en zwarte broek en een portofoon. Dit zou de reden kunnen zijn
waarom twee bewakers van het leegstaande Allegrohotel afgelopen zondag
werden opgepakt.

Ook de advocaten van deze twee mannen ontkennen dat hun clià «nten iets met de
zaak te maken hebben. De rechter-commissaris moet woensdag beslissen of er
voldoende reden is de twee bewakers nog acht dagen vast te houden.

The two brothers declared to the police that Holloway was intoxicated and stumbled while leaving the car at the entrance of the Holiday Inn. She was caught here by a black man with a black t-shirt and a black pair of pants with a walki-talkie. This could be the reson why two guards of the empty Allegro Hotel were arrrested last Sunday.

The lawyers of these two men also deny that their clients have anything to do with the case. The judge of instructions has to decide Wednesday if there is enough reason to hold these two guards another 8 days.
HULP

Aruba kan zeker vier dagen hulp krijgen van dertig mariniers bij de
zoektocht naar Holloway. Dat heeft een woordvoerster van de Koninklijke
Marine op de Nederlandse Antillen bevestigd vanuit Willemstad op Curaà §ao.

Minister-president Oduber van Aruba diende vrijdag een verzoek om militaire
bijstand in bij de hoofdvestiging van de Koninklijke Marine op de
Nederlandse Antillen. De militairen zijn van zaterdag tot en met dinsdag
beschikbaar, als de lokale autoriteiten de zoektocht niet alleen afkunnen.
Het gaat om zogeheten ‘zachte’ militaire bijstand, waarbij geen wapens
worden gebruikt. Eerder zochten zeventig Nederlandse militairen drie dagen
mee naar Holloway. Dat deden ze zonder dat Aruba daar om had gevraagd.

HELP

Aruba can definitely get 4 days help of the 30 Dutch marines looking for Holloway. This has been confirmed by a spokeswoman of the Royal Marines in the Netherlands Antilles, residing in Willemstad, Curacao.

Prime Minister Oduber of Aruba entered a request of military assistance to the main office of the Royal Marines on the Netherlands Antilles. The militairy are available from Saturday until Tuesday, if the local authorities cannot do the searches by themselves.
This is the so-called ‘soft’ military assistance, where weapons won’t be used. Earlier seventy Dutch military personnel searched three days for Holloway. They did this without Aruba having to ask.

In totaal zijn sinds zondag vijf verdachten opgepakt. De andere twee
verdachten zijn de bewakers Nick John (30) en Abraham Jones (28) van een
hotel in de buurt van het hotel waar de scholiere verbleef. Zij werden
afgelopen zondag gearresteerd. Alle vijf worden verdacht van moord, doodslag
of ontvoering met de dood tot gevolg, of van het medeplegen van een van die
feiten.

In total there have been five suspects arrested since Sunday. The other two suspects are the guards Nick John (30) and Abraham Jones (28) of a hotel in the area where the student stayed. They were arrrested last Sunday. All five are accused of murder, manslaughter, or kidnapping with death as a result, or conspiracy to commit one of these acts.

Van Holloway is al bijna twee weken geen spoor. Ze verdween aan het einde
van een korte trip naar Aruba, samen met schoolgenoten en begeleiders. Ze
was zondag 29 mei nog in het gezelschap van de drie vrienden, die haar
volgens hun eigen verklaring na een avondje stappen bij haar hotel hebben
afgezet. De volgende dag kwam ze echter niet opdagen op het vliegveld. Op
Aruba wemelt het inmiddels van de Amerikaanse media. Tientallen journalisten
zijn overgevlogen om de vermissingszaak te verslaan. De autoriteiten zijn
bang dat de goede naam van het eiland als een van de veiligste in de regio
door de vermissing wordt tenietgedaan.

There has been no trace of Holloway for two weeks. She disappeared at the end of a short trip to Aruba, together with schoolmates and chaperones. She was in the company of the three friends on Sunday May 29th, who according to their own statement dropped her off at her hotel after a night of partying. However, the next day she didn’t show up at the airport. In the meanwhile Aruba is filed with U.S. media. Tens of journalists have flown over to report on the case of the missing teenager. Authorities are afraid that the good name of their island as one of the safest in the the region is being destroyed by the disappearance.


Return to: OM Aruba rekent op snelle doorbraak; (Translated) JD Aruba counts on a break in the case soon.